سرمایه‌گذاری خارجی در مفهوم کلی، انتقال دارایی مادی و غیرمادی از کشوری به کشور دیگر به منظور تولید ثروت است. از این دیدگاه، سرمایه‌گذاری خارجی مستلزم حضور اشخاص بیگانه برای انجام فعالیت اقتصادی در سرزمین دولت میزبان می‌باشد که ناگزیر از قوانین و مقررات اداری، مالیاتی، کارگری، تأمین اجتماعی و حتی محیط زیست آن دولت تأثیر می‌پذیرد. اهمیت تأثیر سرمایه‌گذاری بر توسعه کشورها قابل انکار نیست تاحدی که بدون آن پیشرفت اقتصادی حداقل در کشورهای در حال توسعه کمتر امکان‌پذیر است. همین درجه از اهمیت باعث شده است تا امروزه حتی کشورهای صنعتی برای جذب سرمایه خارجی با هم به رقابت برخیزند. سرمایه‌گذاری در هر کشوری پس از مالکیت خصوصی، بیشترین اهمیت را در عرصه اقتصادی ایفاء کرده است؛ زیرا از یک سو اشتغال‌زاست و از سوی دیگر موجب افزایش تولید و عرضه کالاها می‌شود و بدین وسیله از هدر رفتن منابع و همچنین افزایش قیمت‌ها جلوگیری می‌کند. این موسسه با توجه به نیاز اشخاص حقیق و حقوقی در زمینه سرمایه گذاری و جذب سرمایه و تسهیلات در حوزه داخلی و خارجی فعالیت نموده و از متخصصان و وکلای داخلی و بین الملل در جهت بهبود و توسعه و رونق کسب و کارها مشاوره حقوقی ارائه می نماید.