علم حقوق به مانند دریایی است که مطالعه و پژوهش در این علم آنچنان گسترده و عمیق است که انتهایی برای آن متصور نیست. این مجموعه با بهره گیری از اساتید حقوق و وکلا و همچنین همکاری با مراکز آموزش عالی و مطالعاتی در زمینه انجام فعالیتهای پژوهشی و علمی فعالیت می نماید.